spotted…

Spotted in Bondi some crafty knitting… MrJasonGrant L.O.V.E.S!